I. Антонов Клима Инженеринг ООД ВИ дава гаранция за качество на закупените климатици съгласно ЗЗП и всички задължителни станрандарти, както следва:

1. Гаранционният период на климатиците e от 2 /две/ – 5 /пет/ години и започва да тече от датата на въвеждане в екслоатация, т.е от датата на монтаж.
2. За да е валидна гаранцията, монтажът, въвеждането в експлоатация, както и последващото технническо обслужване /профилактики и ремонти/ е задължително да се извършват от правоспособни специалисти, оторизирани от Антонов Клима Инженеринг ООД
3. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от страна на клиента. Внимание: На загубена или повредена гаранционна карта дубликат не се издава.
4. Провеждането на гаранционно техническо обслужване /профилактика/, което не е предмен на безплатно гаранционно обслужване , се налага поради евентуално запушване на вътрешния топлообменник от прах и мръсотия, което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатика не може да се установи при какви условия е работил климатикът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при последвала повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена ценоразпис, включително и транспорните разходи ако такива се дължът. Профилактиката се заявява от клиента до 3 /три/ дни преди изтичане на годината на посочените телефони.
5. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процес на правилна експлоатация , съгласно инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.

II. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато е правен опит за отстраняване на повреда от неупълномощено лице
2. Когато повредата е вследствие на механична намеса, небрежно отношение или неправилна експлоатация от страна на клиента или трети лица.
3. Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от затрахователната компания на клиента.
4. Когато климатика е снета марката или логото на фирмата без нейно съгласие.

III. Безплатното гаранционно обслужване отпада в следните случаи:

1. При изразено желание клиентът да закупи климатик с по-малка от необходимата мощтност, препоръчана му от съответния специалист. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото или марката на климатика , за да не се компроментира. В този случай гаранционна карта не се издава.
2. Когато някое от телата на климатика по изрично настояване на клиента се монтира на място, неотговарящо на инструкцията за монтаж или в последствие мястото бъде видоизменено /например – външното тяло бъде монтирано в тераса, която в последствие бъде остъклена/.

IV. На гаранционно обслужване не подлежат консумативи на климатичната система: гумени, каучукови, пластмасови изделия и други бъзроизносващи се елементи и всички отделящи се от основния корпус на уреда части, включително дистанционно управление.
V. Клиентът е длъжен да осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатизатора в рамките на работното време. Ако оборудването е инсталирано на трудно достъпно място и не е съобразено с подходящите условия за безопасност, разходите които е възможно да се появят за изпозването на монтажно скеле, автовишка или дейност, която е необходимо да се извърши предварително, за да се продължат ремонтните работи по уреда, ще се поемат изключително от купувача.
VI. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на климатика в сервиз , прадавачът /сервизът/ не е длъжен да осигурява оборотен климатик . Подменените части преминават в собственост на сервизната организация.
VII. Повредата на климатика в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нов. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти , които да налагат замяната на стоката с нова.
VIII. Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на гаранционни части, като максималният срок е 30 /тридесет/ дни. Рекламации за неокоплектованост и видими външни дефекти на стоката се признават само по време на покупката, респективно по време на монстажните дейности. За да работи максимално ефективно и за да постигне ниски консумации на електричество, когато температурите паднат под 0 ° C, климатикът не трябва да се изключва от електрическата мрежа.
IX. Антонов клима Инежнеринг ООД не поема отговорност за възможни преки или косвени повреди или травми, приченени на хора или обекти, нито за каквато и да е повреда на други уреди или загуби в следствие на правилната или неправилната работа на уреда. (пример: теч на конденз)
X. Важно за клиента: При всяко повикване на сервизен екип за отстраняване на повреди и не е установена такава, която да нарушава работните параметри на климатичната система, клиентът е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти в размер на 20.00 лв.